Wij zoeken jou
Meer info

Bestuur

 

SBW
De Schoolvereniging voor Basisonderwijs in Wageningen (SBW) vormt het bevoegd gezag van de H.J. Piekschool. De ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn lid van de vereniging en hebben direct inspraak in het beleid van de school. Het bestuur is namens de vereniging verantwoordelijk voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de SBW.

Algemene Ledenvergadering
Een keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waar alle leden van de SBW voor uitgenodigd worden. De ALV wordt ’s avonds in de Piekschool gehouden. Als ouder/verzorger heb je tijdens de ALV direct inspraak in besluiten. Het bestuur leidt de vergadering, de directie is er ook bij. Je kunt agendapunten indienen, er wordt gestemd en er worden besluiten genomen. Bij de ALV zijn het uitvoerend en toezichthoudend bestuur en een vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad aanwezig.

Toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur is belast met het intern toezicht. Dit bestuur werkt daarbij volgens de regels van de wet “goed onderwijs, goed bestuur”. Ze houden toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur en overlegt in die rol regelmatig met het uitvoerend bestuur.

Het bestuur van de SBW wordt gekozen door en uit de leden. Dat wil zeggen door en uit de ouders/verzorgers van de leerlingen. Het bestuur heeft nauw contact met de directeur-bestuurder van de school, het team en de Medezeggenschapsraad (MR). De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna men zich voor nog een periode van drie jaar herkiesbaar kan stellen. 

Uitvoerend bestuur
Het uitvoerend bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder en 1 of 2 ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze leggen verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Het uitvoerend, dagelijks bestuur schept op het gebied van onderwijs, kwaliteit, personeel, huisvesting en financiën de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Dagelijks/uitvoerend bestuur 
- Ineke van Gastel: directeur-bestuurder
- Joy Klinkenberg: ouder

Toezichthoudend bestuur
- Sietse van der Linde: voorzitter, ouder
- Marieke Boersma: ouder
- Emilie Wientjes : ouder
- Saskia Ivens: ouder

Contact via infobestuur@piekschool.nl.