Wij zoeken jou
Meer info

Schoolklimaat en communicatie

 

Alle kinderen zijn welkom
Op de H.J. Piekschool zijn alle kinderen welkom. Ongeacht hun achtergrond of beperking spelen, werken en leren alle kinderen samen. Uit de landelijke Monitor Sociale Veiligheid komt naar voren dat op onze school de meeste leerlingen zich veilig voelen en de pestbeleving laag is. Tijdens onze jaarlijkse ‘gouden en zilveren weken’ leren de leerlingen elkaar beter kennen. Daardoor ontstaat meer waardering en respect voor elkaar, voelen leerlingen zich veiliger en groeit het welbevinden. Bij ongeoorloofd verzuim bespreken we met de leerling en de ouders wat daarvan de oorzaak kan zijn. Ook kijken we welke aanpassingen of aanpak op school nodig zijn om het verzuim tegen te gaan.

Leerling- en oudertevredenheidspeiling
Om de twee jaar houden we een tevredenheidspeiling onder leerlingen en ouders. In de laatste peiling kregen we van de leerlingen en van de ouders een 8. De aandachtspunten die uit de peiling naar voren komen, pakken we direct op. Om te zien of de aanpak werkt, komen deze punten in de volgende peiling terug.

Aandacht voor interne en externe communicatie
Heldere communicatie met de ouders vinden we belangrijk. Jaarlijks zijn er minimaal twee oudergesprekken met de leerkracht op school. Daarnaast kunnen ouders en leerkrachten elkaar altijd benaderen als er vragen of zorgen zijn over hun kind. Bij de kleuters gaan we ook op huisbezoek. Om algemene informatie zo eenduidig en transparant mogelijk over te brengen, besteden we veel aandacht aan de inhoud en de vorm. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief, e-mail of kaart. Naast aandacht voor de communicatie met de ouders, besteden we ook veel aandacht aan interne communicatie. Want als het team onderling goed communiceert, komt dat het onderwijs ten goede.