Onze school

Waar wij voor staan

De H.J. Piekschool is een bijzonder neutrale basisschool in Wageningen. De school valt onder de Schoolvereniging voor Basisonderwijs in Wageningen (SBW). Het bestuur wordt gevormd door de directie en een aantal ouders.

Onze missie

Het geven van kwalitatief goed onderwijs, gericht op de sociale ontwikkeling van elk kind en de optimale ontwikkeling van diens intellectuele en creatieve aanleg, om zodoende goede aansluitingsmogelijkheden te scheppen op een passend en verantwoord vervolgonderwijs.

Onze visie

Elk kind mag Pieken!

We hebben dat gevisualiseerd met het Piekhuis:

Onze school:

Kwalitatief goed

 De Piekschool hanteert het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind, waarbij we uitgaan van het concept ‘onderwijs op maat’.

Algemeen

Ons onderwijs komt tot stand in samenhang met de maatschappelijke omgeving, waarbij we rekening houden met de eisen en normen van een veranderende maatschappij. De school richt zich niet op en gaat niet uit van een specifieke levensbeschouwing. Wel wordt de vrijheid om een levensbeschouwing aan te hangen fundamenteel erkend.

Bijzonder

Essentieel is dat ouders directe en rechtstreekse eindverantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs dat geboden wordt op de school onder de hoede van de SBW.

We vinden het belangrijk om ons samen met ouders, kinderen en medewerkers, in te zetten voor het klimaat. Duurzaamheid van het gebouw, gezonde voeding, het terugdringen van afval en bewustwording staan bij ons daarom hoog in het vaandel.